SAVE THE DATE – 28.11.2017

כנס המסים השנתי של חברת "חשבים" – היערכות סוף שנת המס 2017 – יוצא לדרך. הכנס יתקיים במלון קרלטון בת"א ביום ה 28.11.2017 בין...

זיכוי במס בעד "נטול יכולת" – הקלה פרוצדוראלית

כזכור, הוצאות החזקת "נטול יכולת" במוסד עשוייה להעניק זיכויי במס או לקבלת נקודות זיכוי. התנאים לקבלת הזיכויי קבועים בסעיפים 44 – 45 לפקודת מס...

תשלומים לתושב חוץ – "מסלול ירוק"

הרינו מתכבדים לעדכנכם כי רשות המסים מעדכנת היום (27.09.2017) בדבר (מעין) "מסלול ירוק" להעברות כספים לחו"ל. במסגרת העדכון*, מפרטת רשות המסים רשימה של תשלומים...

מתנת פרידה למדינה של נשיאת העליון היוצאת – ביטול ההלכה לפיה ניתן לקזז הפסדים לאחור

נשיאת ביהמ"ש העליון שצפוייה לפרוש בקרוב, הגב' מרים נאור, קובעת בפס"ד תקדימי, במסגרת דיון נוסף בהרכב מורחב, כי לא ניתן לקזז לאחור הפסדים לצורכי...

זה הזמן לחלק דיבידנד – הנחה במס בשיעור של 8% – שעון החול הולך ואוזל

כזכור, במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017 – 2018 שנכנס לתוקפו בינואר השנה, שולבה, בין היתר, הוראה משמעותית שעוסקת ב"חברות מעטים" שמטרתה היא אחת –...

בג"צ ביטל את חוק מיסוי דירה שלישית!

בג"צ ביטל אמש (06.08.17) את חוק מיסוי דירה שלישית. בפס"ד מנומק בן 127 עמודים, פורס בג"צ את נימוקיו ביחס לבטלות החוק תוך שהוא מחזיר...

"מס ריבוי דירות" – רשות המסים דוחה את מועד הדיווח ליום 01.09.2017

רשות המסים מפרסמת ברשומות כי היא דוחה (שוב) את מועד הדיווח ביחס ל"חוק מיסוי ריבוי דירות" (המכונה גם: "חוק מיסוי דירה שלישית"). מועד הדיווח...

פיצויים בגין אובדן כושר עבודה ניתנים לפריסה גם מעבר ל 6 שנים!

לאחרונה, פסק ביהמ"ש המחוזי בת"א בעניין פלוני אלמוני* (ע"מ 59612-02-15) כי פיצויים בגין אובדן כושר עבודה, שנועדו לפצות על אובדן הכנסה עתידי של שנים...

על מס הכנסה לחשב מסלול מחדש למונח "התא המשפחתי" – מאמר דעה מעיתון גלובס מיום 16.07.17

מאמר דעה של עוה"ד ירון אלי מעיתון גלובס (מיום 16.07.17) ביחס לבקשה לתובענה ייצוגית כנגד רשות המסים שנדחתה אך לאחרונה בנושא הצמדת נקודות זיכוי לאם...

יום עיון בנושא "הוראות ניהול ספרים" – 18.09.17, מלון קרלטון ת"א

סמנכ"לי כספים, רואי חשבון, יועצי מס, חשבים ובעלי עסקים שונים – הינכם מוזמנים ליום עיון ייעודי בנושא "הוראות ניהול ספרים" של חברת 'חשבים'. יום...