זה הזמן לחלק דיבידנד – הנחה במס בשיעור של 8% – שעון החול הולך ואוזל

כזכור, במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017 – 2018 שנכנס לתוקפו בינואר השנה, שולבה, בין היתר, הוראה משמעותית שעוסקת ב"חברות מעטים" שמטרתה היא אחת – 'להשקיף' (מבחינה מיסויית) את החברה ולמסות את בעל המניות בגין הרווחים הצבורים הגם שלא חולק דיבידנד. 
במסגרת ההוראה, הוענקה סמכות רחבה לרשות המסים במסגרתה תוכל הרשות לחייב "חברת מעטים" (ככלל, חברה שבשליטתם של עד 5 בעלי מניות) שיתרת רווחיה הצבורים עולים על 5 מיליון ₪, לחלק 50% מרווחיה לבעלי מניותיה, אם סבר המנהל כי אין בחלוקת הרווחים בכדי לפגוע ביציבות החברה, בפעילותה העסקית, בתזרים המזומנים שלה וכו'. הסמכות היא להכריז בתוך פרק זמן מסויים (בתוך 5 שנים מתום שנת המס נשוא הדיבידנד) ולאחר שניתנה להנהלת החברה אפשרות להציג נימוקי נגד החלוקה כאמור (לדוגמא – כוונתה להרחיב את פעילותה בתחום X או לבצע רכישה של נכס Y).

במקביל, ועל מנת לעודד חברות לחלק את הדיבידנד מרצונם ולא בכפייה (עתידית), חוקקה הוראת שעה במסגרתה ניתנת האפשרות לבעלי מניות למשוך את הרווחים עד ליום 30.09.17, וליהנות משיעור מס מוטב של 25% בלבד (חלף 30% + 3% מס ייסף שחל על הכנסות העולות על כ 640 אלף ש"ח בשנה), וזאת בכפוף לתנאים מסוימים (הבולט שבהם: המשך ממוצע הכנסות של בעל המניות מהחברה בשנים 2017 – 2019, זהה לממוצע הכנסותיו מהחברה בשנים 2015 – 2016).

אנו חוזרים על המלצתנו לבחון בהקדם את האפשרות לניצול הטבת המס האמורה.

להשלמת התמונה נציין כי משרדנו השיג אישורי מס פרטניים גם במקרים שחלק מהתנאים האמורים לא צפויים להתקיים (לדוגמא, ירידה צפוייה בהכנסות בנסיבות מסויימות, סגירת חברה, פרישה צפוייה וכו').