זיכוי במס בעד "נטול יכולת" – הקלה פרוצדוראלית

כזכור, הוצאות החזקת "נטול יכולת" במוסד עשוייה להעניק זיכויי במס או לקבלת נקודות זיכוי. התנאים לקבלת הזיכויי קבועים בסעיפים 44 – 45 לפקודת מס הכנסה וכן בתקנות מס הכנסה שהותקנו ביחס לנושא – תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), התשנ"ו – 1996. בין התנאים שנקבעו: הגדרת "נטול יכולת", הקרבה המשפחתית הנדרשת, מבחן הכנסות וכו'). כמו כן, נקבע בתקנה 2 כי הבקשה לקבלת זיכוי תהיה, בין היתר, מגובה בתעודה רפואית ביחס ל"נטול היכולת" (מעין חוות דעת רפואית קצרה), מסמכים המעידים על תשלום הוצאות החזקה במוסד וכן הצהרה של הורה נטול יכולת ביחס לילד התומך שיהיה זכאי לזיכוי במס כאמור (במקרים הרלבנטים).

ע"מ להקל על הפרוצדורה בקבלת הזיכוי במס – תוקנו התקנות ונקבע כי חלף התנאים לעיל, הבקשה תוגש בטופס בצירוף מסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות.