ישראל -> מקדוניה – אמנת מס חדשה

ישראל ומקדוניה חתמו עוד בסוף שנת 2015 על אמנת מס ("אמנה בין ממשלת מקדוניה לבין משלת ישראל בדבר מניעת כפל מס ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה" – "האמנה").

לאחרונה, האמנה קיבלה תוקף [באמצעות פרסום מיום 27.05.2019 של צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) (מקדוניה), התשע"ט 2019] רטרואקטיבי בישראל מיום 01.01.2019. 

האמנה מבוססת, בעיקרה, על אמנת המודל של ה – OECD.

ככלל, להלן עיקר ההוראות שבאמנה:

  • עסקאות נדל"ן – זכות מיסוי ראשונית למדינת המקור.
  • רווחי עסקים – עיקרון "מוסד הקבע".
  • דיבידנד – שיעורי המס ינועו בין 5% – 15%.
  • ריבית ככלל, שיעור המס יעמוד 10%.
  • תמלוגיםככלל, שיעור המס יעמוד 5%.
  • רווח הון – חיוב במדינת המושב בלבד (למעט החריגים הרגילים בעניין חברות נדל"ן, מטלטלין ב"מוסד קבע", נכסים שקשורים לתעבורה בינ"ל וכו').

לעיון באמנה – יש להקיש על הלינק.