לידיעת בעלי מקרקעין משותפים – הקלות ברישום "הסכם שיתוף"

משרדי רישום המקרקעין השונים, לעיתים, לא היו אחידים ביחס לנהלים, בבואם לרשום "הסכמי שיתוף" במקרקעין ובעיקר לשאלה – האם נדרשים הצדדים להביא אישורי מיסים או לאו.

כזכור, הסכם שיתוף במקרקעין הינו הסכם המסדיר, בין היתר, את הזכויות, החובות, השימוש, המטרות, אופן קבלת ההחלטות וכו' – בין בעלי זכויות משותפים במקרקעין (לרוב מכונה 'מושע').

הגם שהסכם שיתוף, לרוב, אינו מהווה "עסקה במקרקעין" [בכפוף לכך שאין העברת זכויות (דה פקטו) במסגרתו], נדרשו הצדדים, לא אחת, לדווח על העסקה לרשויות המס (בד"כ לפי שווי של 1 ש"ח), ולפעול לקבלת אישורי מיסים ע"מ להשלים את רישומו בטאבו.

כפועל יוצא, ומאחר והסכם שיתוף, בד"כ, אינו מהווה "עסקה במקרקעין" מחד, ועל מנת להקל על הליכי הרישום הבירוקרטים במשק מאידך, רשות המסים והרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (הטאבו) הוציאו הנחיות משותפות, במסגרתן נקבע – אימתי בקשה לרישום הסכם שיתוף לא תחייב המצאת אישורי מיסים לטאבו.

על פי ההנחיות, במקרים שלהלן, ניתן יהיה להסתפק בתצהיר  עו"ד לצורך רישום הסכם השיתוף בטאבו, חלף הצגת אישורי מיסים (לרבות אישורי מיסים מהרשות המקומית)*:

  • רישום "הסכם שיתוף" בעסקה של קבוצת רכישה, ובלבד שנחתם ע"י חברי הקבוצה טרם רכישת הקרקע, או במקביל לרכישתו כאמור.
  • רישום "הסכם שיתוף" של עד 4 בעלים משותפים לחלוקת קרקע שגודלה אינו עולה על 1.5 דונם. כמו כן, קיימת התאמה בין הרשום בטאבו לבין ההסכם והתשריט, ובנוסף – אין תשלום למי מהבעלים.
  • רישום "הסכם שיתוף" בין בעלי הזכויות המשותפים במקרקעין, שאינו כולל העברת זכויות.
  • בכל המקרים האחרים – יש להביא אישורי מיסים כתנאי לרישומו של "הסכם שיתוף" בטאבו.